BG | EN
Art Consultancy

 Официален представител на университета в Устър, Англия

Английски език и Консултантски услуги

Английски език, Консултантски услуги

Английски език

Обучението  по общ английски език най-общо е разделено на четири модула и се провежда посредством доказаната методика на Зорница Драгостинова (CV)

Услугата е в група от 4 до 6 човека и включва следното:

Оригинален  учебник, съвместно издание на:

Longman ELT, BBC English, The British Council, Cambridge Examinations, Council of Europe 

Допълнителни  материали:

 • аудиозаписи
 • видеофилми
 • граматика
 • диалози
 • текстове
 • тестове
 • диктовки
 • преводи от/на английски, и др.
 •  
Английски език, Консултантски услугиБазирано  на методиката на обучение клиентите се разделят на следните условни  модули според Общата Европейска Рамка на Езиците:

Модул 1 – A1, А2 (Elementary)

Модул 2 – В1 (Lower Intermediate)

Модул 3 – В2 (Upper Intermediate)

Модул 4 – С1, C2 (Advanced, Proficient) 

Обучението  включва:

Четене  с разбиране

Слушане с разбиране

Разговор

Пеене

Киновечери

Писане: есе, резюме, преразказ, диктовка

Изпит след всеки модул, за който получавате съответния конспект 

След  успешно завършване на обучението получавате:

GE Certificate от Професионален Езиков Одитор за Европа

Английски език, Консултантски услуги

Езиков одит

Езиковият одитор е официално акредитиран  от EAPLA (Европейска асоциация на езиковите одитори) специалист-филолог, който

Познава отблизо европейските стандарти  за употреба на английския език с професионална  насоченост и работи за уеднаквяването на тези стандарти във всички европейски държави и всички сфери. 

Обучен  е да борави с английски език за специални цели (ESP) и да преподава  уменията за прочит на документите  на Европа. 

Работи  по езикови стандарти зададени от Европейския съюз и консултира относно  тях. 

Познава изискванията за изготвяне на документи  на български и английски език. 

Знае  как да прецени какво Ви е необходимо да знаете в момента (да представите  проект, да говорите с чужденци, да се срещате с представители на властта  и пр.) и да Ви посъветва и научи  в съответствие с изискванията на ЕС. 

Мисията на езиковия одитор е да Ви помогне с всичко, което би улеснило комуникацията Ви с цяла Европа: 

 • - прочит  и съставяне на документи 
 • - редактиране и коректура
 • - темплейти и преводи
 • - презентации
 • - всичко свързано с езика

Предварителен анализ

 • - предварителен разговор с отговорно лице
 • - наблюдение на място
 • - междинна среща-доклад с ръководството или отговорните лица с цел обсъждане на стратегиите на одита
 • - въвеждане на данни за целите на езиковия одит

Езиков одит
- провеждане на устен тест-интервю
- провеждане на писмен тест-интервю
- анализ на събраната информация от компетентен езиков одитор
- изготвяне на одиторски доклад за текущото състояние (цената е за 1 екземпляр)
- цена за всяко следващо копие от одиторския доклад
- финална среща-доклад с отговорните лица
- писмени препоръки към ръководството
- изготвяне на езикова програма (2 варианта)

Изброените модули са неразделна съставна част от езиковия одит. При отпадане на някои от модулите по желание на ръководството на компанията, одиторите не носят отговорност за коректността на данните и крайния резултат.

Консултантски услуги

- изготвяне на тест за определяне нивото на езиковите компетенции на новопостъпващи служители
- изготвяне на езиков шаблон (темплейт) за различни видове бизнес кореспонденция
- консултации относно изготвяне на бизнес документация / кореспонденция и пр.
- консултации относно резюмиране на документация
- редактиране на документация
- администриране на тест
а. QPT тест (по критериите на ЕС) + сертификат
б. входящ тест за определяне на ниво
в. одит тест
- консултиране на данни по езиков паспорт, портфолио
- подготовка за интервю
- съставяне / коректура на автобиография по определени стандарти - CV, RESUME
- съставяне / коректура на факс
- съставяне / коректура на документ по определени стандарти -мотивационно писмо, Cover Letter
- съставяне / коректура на официално писмо
- умения за написване на Есе по определен стандарт
- съставяне на индивидуална образователна програма
- писмен превод от/на английски език - литературен текст
- писмен превод от / на английски език - специализиран текст
- устен превод от / на английски език - симултанен
- устен превод от / на английски език - консекутивен
- персонялен учебен час с висококвалифициран преподавател
- типова кореспонденция - съставяне и коректура
- умения за работа в офис и екип - консултация

Основни модули
Английски език за начинаещи в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Английски език за напреднали в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Български език за начинаещи в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Български език за напреднали в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Опреснителни курсове по английски / български език в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Разговорен английски език в група (8 - 14 човека) и индивидуални програми
Разговорен български език в група (8 - 14 човека) и индивидуални програми
Бизнес английски език в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Бизнес български език в група (4-6 човека) и индивидуални програми
Английски език на Европейския съюз в група (4-6 човека) и индивидуални програми

Подготовка за тестове TOEFLiBT, IELTS, кандидатстудентски, матури и всички изпити на British Council

Гейминг - ситуационен разговорен английски език

Часовете, продължителността, времето и мястото на провеждане на курсовете, както и вида и съдържанието им, могат да варират в зависимост от Вашите желания, нужди, цели и свободно време.

Семинари и обучения

Семинар за повишаване на писмените езикови умения на персонала
Семинар за повишаване на устните езикови умения на персонала
Семинар-обучение за повишаване на комуникативните умения (писмени и устни) на персонала
Обучение за работа със специализирана терминология
Семинар за развиване на езиковите умения, необходими при водене на преговори и бизнес срещи
Специализирани семинари по теми на ЕС
Семинарите и обученията могат да варират като тематика и съдържание в зависимост от вашите желания, цели и установените със средствата на езиковия анализ нужди. Ние работим за вас!

Издаване на сертификат

2009 СтилЗи Всички права запазени | Уеб дизайн